หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 


 

การพัฒนาศักยภาพนักเรียน ในการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นให้เหมาะสมตามวัย
( 12 กันยายน 2559)
โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล(กิจกรรมการออกค่ายพุทธบุตร)
( 12 กันยายน 2559)
โครงการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
( 12 กันยายน 2559)
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(ค่ายหัตถวุฒิ) ประจำปี 2559
( 12 กันยายน 2559)

มอบกระเป๋านักเรียนและแปรงสีฟัน
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ(OTOP)
รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ปลายบางห่วงใย ใสใจผู้สูงอายุ

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559
เคลือบฟลูออไรด์
โครงการเทศบาลสัมพันธ์สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ

ประชุมทบทวนแผนชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลปลายบาง
ปลายบางวิชาการ 59
กิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
โครงการรณรงค์เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในจังหวัดนนทบุรี
โครงการพัฒนาศัยภาพผู้นำชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

การจ่ายเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุล่าช้า
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศงบแสดงการเงินประจำปี งบประมาณ 2559
คัดสรรครอบครัวร่มเย็นระดับอำเภอ
ประกาศงบแสเงฐานะการเงินประจำปี งบประมาณ 2559
การดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ

 

1/12/2559 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
30/11/2559 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทินเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำพุทธศักราช 2560 จำนวน 13,000 ชุด
26/10/2559 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการที่ 3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนา หมู่ที่ 4 ตำบลปลายบาง
26/10/2559 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและรางวีซอยออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 ตำบลปลายบาง
26/10/2559 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและรางวี ถนนบางคูเวียง หมู่ที่ 1,2 ตำบลบางคูเวียง
29/9/2559 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา เรื่อง กำหนดอ วันเวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการที่ 3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนา หมู่ที่ 4 ตำบลปลายบาง

 

    © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com