หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ 


 

การแข่งขันกีฬากระชับมิตร
งานปลายบางวิชาการ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
โครงการรณรงค์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของเยาวชน

โครงการปฏิบัติธรรม
กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์
โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้องค์ราชัน
งานวันเด็กแห่งชาติ การเคหะเอื้ออาทร

กีฬางานวันเด็กเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปี 2557
มอบชุดนักเรียน
อบรมสาธิตดับเพลิง
งาน 5 ธันวา มหาราช

โครงการชุมชนรวมใจต้านภัยไข้เลือดออก
โครงการปลายบางรวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการ อสม.น้อยสดใส ใจอาสา
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556

โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
โครงปลายบางสวยใส ไร้มลพิษ (ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล)
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมปลายบางอาหารปลอดภัย
กีฬามวลชนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ มวก.คัพ ครั้งที่ 21
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ค่ายหัตถวุฒิ)
โครงการว่ายน้ำสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียน

งาน 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2556
โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา (ค่ายพุทธบุตร)
มอบอุปกรณ์การศึกษา
งานมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง) ประจำปี 2556

ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556
กีฬาสันนิบาตเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556
พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปลายบาง

สาธิตดับเพลิ
โครงการในการรณรงค์ และส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เด็กนักเรียนสังกัดเทศบาล
ลงนามถวายพระพร

โครงการในการรณรงค์ การป้องกันแก้ไขปัยหายาเสพติด
โครงการพัฒนาศักยภาพในองค์กร กิจกรรมฝึกอบรมทักษะการพูด
โครงการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
งานวันเด็กชุมชนเอื้ออาทร

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดควมปรองดองภายในชาติ
ข่าวสาถานการณ์น้ำโครงการชลประทานนนทบุรี
เงินช่วยเหลือน้ำท่วม 20,000 บาท
ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) เทศบาลตำบลปลายบาง

 

16/9/2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 5/2557 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนเทพประทาน หมู่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์
16/9/2557 กำหนดวัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนเทพประทาน หมู่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์
12/9/2557 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
3/9/2557 ประมูลซื้อครุภัณฑ์กีฬาพร้อมติดตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25/8/2557 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.บริเวณรอบโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ หมู่ 4 ตำบลบางคูเวียง โดยวิธีสอบราคา
20/8/2557 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนเทพประทาน หมู่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์

 

    © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com