หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 


 

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559
เคลือบฟลูออไรด์
โครงการเทศบาลสัมพันธ์สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ

ประชุมทบทวนแผนชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลปลายบาง
ปลายบางวิชาการ 59
กิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
โครงการรณรงค์เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในจังหวัดนนทบุรี
โครงการพัฒนาศัยภาพผู้นำชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ประชาสัมพันธ์ฝึกอาชีพ
รับผู้พิการทำงานในสถานประกอบการ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2559
สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชการ (ระดับภาคกลาง) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559

 

19/8/2559 จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง
15/8/2559 จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม / โครงการที่ 2 ปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม.
17/7/2558 กำหนดวัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสำเร็จพัฒนา 7 หมู่ที่ 3 ตำบลปลายบาง
3/7/2558 ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์กีฬาและครุภํณฑ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26/6/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณ์ทางการศึกษา
23/6/2558 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสำเร็จพัฒนา 3 หมู่ที่ 3 ตำบลปลายบาง ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์

 

    © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com