หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ 


 

งานวันเด็กแห่งชาติ การเคหะเอื้ออาทร
กีฬางานวันเด็กเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปี 2557
มอบชุดนักเรียน
อบรมสาธิตดับเพลิง

งาน 5 ธันวา มหาราช
โครงการชุมชนรวมใจต้านภัยไข้เลือดออก
โครงการปลายบางรวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการ อสม.น้อยสดใส ใจอาสา

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556
โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
โครงปลายบางสวยใส ไร้มลพิษ (ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล)
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมปลายบางอาหารปลอดภัย
กีฬามวลชนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ มวก.คัพ ครั้งที่ 21
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ค่ายหัตถวุฒิ)

โครงการว่ายน้ำสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียน
งาน 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2556
โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา (ค่ายพุทธบุตร)
มอบอุปกรณ์การศึกษา

งานมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง) ประจำปี 2556
ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556
กีฬาสันนิบาตเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556
พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2556

พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปลายบาง
สาธิตดับเพลิ
โครงการในการรณรงค์ และส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เด็กนักเรียนสังกัดเทศบาล

ลงนามถวายพระพร
โครงการในการรณรงค์ การป้องกันแก้ไขปัยหายาเสพติด
โครงการพัฒนาศักยภาพในองค์กร กิจกรรมฝึกอบรมทักษะการพูด
โครงการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)

งานวันเด็กชุมชนเอื้ออาทร
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
5 ธันวา มหาราช
4 ธันวา พัฒนาสิ่งแวดล้อมไทย ถวายองค์ราชัน

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
ประชุมครูสัญจร ครั้งที่ 2
มหกรรมพลังใจสัญจร "ถอดรหัสปัญาสุขภาพ บทเรียนน้ำท่วม 54 รับมือน้ำท่วม ปี 55"แก้ปัญหาโดยชุมชน
12 สิงหา มหาราชินี

ปลายบางเกมส์ ครั้งที่ 10
โครงการประเพณีหล่อเทียนและแห้เทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ค่ายหัตถวุฒิ)
กีฬามวลชนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ (มวก.คัพ ครั้งที่ 20) ประจำปี 2555

โครงการดวงตาสดใส ถวายองค์ราชินี
มอบอุปกรณ์การศึกษา
โครงการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนกิจกรรมการอยู่ค่ายคุณธรรมจริยธรรมและศาสนา (ค่ายพุทธบุตร)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข

กีฬาสีเทศบาลตำบลปลายบาง
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่น 4 และฝึกอบรมทบทวน
ทำบุญเทศบาล
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

พราะราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดพิษสุนัขบ้า
Big Cleaning Day
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

งานวันเด็กแห่งชาติ

กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดควมปรองดองภายในชาติ
ข่าวสาถานการณ์น้ำโครงการชลประทานนนทบุรี
เงินช่วยเหลือน้ำท่วม 20,000 บาท
ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) เทศบาลตำบลปลายบาง
ประกาศ เรื่อง ยุบส่วนราชการ ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ

 

14/5/2557 สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน/วัน/รุ่น
1/5/2557 สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 7 คัน
30/4/2557 ประมูลซื้อครุภัณฑ์กีฬาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18/4/2557 สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 7 คัน
18/4/2557 สอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์
1/4/2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 

    © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com