หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 


 

ประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติ และประกาศสถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
การจัดทำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียง ณ ที่ออกเสียง สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ

 

17/7/2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2558 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสำเร็จพัฒนา 7 หมู่ที่ 3 ตำบลปลายบาง
17/7/2558 กำหนดวัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสำเร็จพัฒนา 7 หมู่ที่ 3 ตำบลปลายบาง
3/7/2558 ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์กีฬาและครุภํณฑ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26/6/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณ์ทางการศึกษา
23/6/2558 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสำเร็จพัฒนา 3 หมู่ที่ 3 ตำบลปลายบาง ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์
16/6/2558 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ)

 

    © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com