หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ 


 

โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล
โครงการรณรงค์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของเยาวชน
โครงการปฏิบัติธรรม
กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์

โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้องค์ราชัน
งานวันเด็กแห่งชาติ การเคหะเอื้ออาทร
กีฬางานวันเด็กเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปี 2557
มอบชุดนักเรียน

อบรมสาธิตดับเพลิง
งาน 5 ธันวา มหาราช
โครงการชุมชนรวมใจต้านภัยไข้เลือดออก
โครงการปลายบางรวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการ อสม.น้อยสดใส ใจอาสา
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556
โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
โครงปลายบางสวยใส ไร้มลพิษ (ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล)

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมปลายบางอาหารปลอดภัย
กีฬามวลชนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ มวก.คัพ ครั้งที่ 21

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ค่ายหัตถวุฒิ)
โครงการว่ายน้ำสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียน
งาน 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2556
โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา (ค่ายพุทธบุตร)

มอบอุปกรณ์การศึกษา
งานมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง) ประจำปี 2556
ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556
กีฬาสันนิบาตเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556

พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปลายบาง
สาธิตดับเพลิ
โครงการในการรณรงค์ และส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เด็กนักเรียนสังกัดเทศบาล
ลงนามถวายพระพร
โครงการในการรณรงค์ การป้องกันแก้ไขปัยหายาเสพติด
โครงการพัฒนาศักยภาพในองค์กร กิจกรรมฝึกอบรมทักษะการพูด

โครงการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
งานวันเด็กชุมชนเอื้ออาทร
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
5 ธันวา มหาราช

4 ธันวา พัฒนาสิ่งแวดล้อมไทย ถวายองค์ราชัน
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
ประชุมครูสัญจร ครั้งที่ 2
มหกรรมพลังใจสัญจร "ถอดรหัสปัญาสุขภาพ บทเรียนน้ำท่วม 54 รับมือน้ำท่วม ปี 55"แก้ปัญหาโดยชุมชน

12 สิงหา มหาราชินี
ปลายบางเกมส์ ครั้งที่ 10
โครงการประเพณีหล่อเทียนและแห้เทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ค่ายหัตถวุฒิ)

กีฬามวลชนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ (มวก.คัพ ครั้งที่ 20) ประจำปี 2555
โครงการดวงตาสดใส ถวายองค์ราชินี
มอบอุปกรณ์การศึกษา
โครงการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนกิจกรรมการอยู่ค่ายคุณธรรมจริยธรรมและศาสนา (ค่ายพุทธบุตร)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
กีฬาสีเทศบาลตำบลปลายบาง
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่น 4 และฝึกอบรมทบทวน
ทำบุญเทศบาล

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
พราะราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดพิษสุนัขบ้า
Big Cleaning Day

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
งานวันเด็กแห่งชาติ

กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดควมปรองดองภายในชาติ
ข่าวสาถานการณ์น้ำโครงการชลประทานนนทบุรี
เงินช่วยเหลือน้ำท่วม 20,000 บาท
ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) เทศบาลตำบลปลายบาง
ประกาศ เรื่อง ยุบส่วนราชการ ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ

 

16/9/2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 5/2557 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนเทพประทาน หมู่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์
16/9/2557 กำหนดวัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนเทพประทาน หมู่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์
12/9/2557 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
3/9/2557 ประมูลซื้อครุภัณฑ์กีฬาพร้อมติดตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25/8/2557 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.บริเวณรอบโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ หมู่ 4 ตำบลบางคูเวียง โดยวิธีสอบราคา
20/8/2557 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนเทพประทาน หมู่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์

 

    © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com