ใบสมัคร

การประกวดแข่งขันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เดินตัวหนอน
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ภาคกลาง)  ประจำปี 2556

ณ  บริเวณเทศบาลตำบลปลายบาง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

---------------------------------

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก .....................................................................................................................................

สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ................................................................................................................

อำเภอ.......................................................จังหวัด.......................................................................................         

ผู้ประกวด

๑.      ชื่อ - สกุล.....................................................................................ชั้น..............................

๒.    ชื่อ - สกุล.....................................................................................ชั้น..............................

๓.     ชื่อ - สกุล.....................................................................................ชั้น..............................

๔.     ชื่อ - สกุล.....................................................................................ชั้น..............................

๕.     ชื่อ - สกุล.....................................................................................ชั้น..............................

๖.      ชื่อ - สกุล.....................................................................................ชั้น..............................

๗.     ชื่อ - สกุล.....................................................................................ชั้น..............................

๘.     ชื่อ - สกุล.....................................................................................ชั้น..............................

๙.      ชื่อ - สกุล.....................................................................................ชั้น..............................

๑๐.  ชื่อ - สกุล.....................................................................................ชั้น..............................

 

ครูผู้ควบคุม          

๑.      ชื่อ - สกุล.........................................................................เบอร์มือถือ...............................

๒.    ชื่อ - สกุล.........................................................................เบอร์มือถือ...............................

                               

 

 

 

 

 

 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง

 

                                                                      (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง

                                                                                       

                                                                                                  (...................................................)

                                                       ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

ผู้ประสานกิจกรรม

นางสาวนิลุบล     สิงโตอาจ               เบอร์โทร.081 443 8546

นางสาวอริยา        ศรีนางแย้ม           เบอร์โทร.086 886 9769

นางสาวชำนาญ   เนียมรุ่งเรือง         เบอร์โทร.086 768 8048