หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

  ข่าวประกวดราคา
จำนวนข่าว : 491
หน้า : 1 2 3 4 5 6 ...> | Last

  14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 4 คัน (รายจ่ายค้างจ่ายประจำปี 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 16 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 150 รีม กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการระบบไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-6776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน กร 6253 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-1476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเครน หมายเลขทะเบียน 83-0241 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ขนาด 12 โวลต์ 85 แอมป์ พร้อมประจุไฟ าไหรับรถหมายเลขทะเบียน 81-9948 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ (12 โวลต์ 85 แอมป์) ยี่ห้อจีเอส พร้อมประจุไฟ ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน กจ 252 และ นจ 1179 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงดำ 28 x 36 นิ้ว จำนวน 200 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมโครงเหล็กหลังคาโค้ง จำนวน 3 โดม ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง (งบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายประจำปี 2559) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0016 , 420-44-0014 , 420-54-0091) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดึกีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม จำนวน 2 เครื่องว หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0049 , 420-52-0050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
  29 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 972 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-6776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-1459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 200 รีม กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0086 , 420-40-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายไวนิลเพื่อใช้ในดครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด พร้อมติดตั้ง จำนวน 25 ป้าย โดยวิธรเฉพาะเจาะจง
  17 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-5347 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-1758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 85 แอมป์ จำนวน 2 ลูก ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 82-3905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาาเอ 4 จำนวน 60 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพร้อมถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีในระบบสารสนเทศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องกำจัดและดับกลิ่นผ้าอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงและลาน ต.ส.ล.ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง (รายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2 ตุลาคม 2561 ประกาศโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนาราษฎร์บำรุง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
  2 ตุลาคม 2561 ประกาศโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนาราษฎร์บำรุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 กันยายน 2561 ประกาศโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 กันยายน 2561 ประกาศโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 กันยายน 2561 ประกาศโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนดรั้ม Fuji Xerox CT350876 หมายเลขครุภัณฑ์ 478-56-0063 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและรางวี ถนนวัดสิงห์-วัดโบสถ์ หมู่ 4 ต.บางคูเวียง (รายจ่ายค้างจ่ายประจำปี 2559) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1417 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1101 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหกล้อเครน หมายเลขทะเบียน 81-9948 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดชุมชนวัดแพรก จำนวน 1 งาน โดยวิืธีเฉพาะเจาะจง
  14 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 83-1660 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน บจ 7740 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโรงการปรับปรุวถนนและลาน ค.ส.ล.ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง (รายจ่ายค้่งจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  11 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-2209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-2137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียนนบ 1179 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
  5 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 900-20 พร้อมยางใน จำนวน 6 เส้น ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน บบ 2753 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 6264 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 85 แอมป์ จำนวน 2 ลูก ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 82-5817 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและลาน ค.ส.ล.ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง (รายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้ดทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชนิดเคมีแห้ง (สำหรับถังดับเพลิง) ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นถนนโดยการปูแอสฟัสติก คอนกรีต จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสพัดลม ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 4 คัน (รายจ่ายค้างจ่าย ประจำปี 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  28 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและลาน ค.ส.ล.ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง (รายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  28 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับเวทีด้วยการผูกผ้าดอกไม้สำหรับตกแต่งบริเวณเวทีจัดงานโครงการรวมพลังนำขยะสร้างประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการรวมพลังนำขยะสร้างประโยชน์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรวมพลังนำขยะสร้างประโยชน์ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/68 R611 จำนวน 4 เส้น ใช้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กร 6264 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-5817 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-2209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น1 จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0019 และ 420-50-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ เอ4 จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1101 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและรางวี ถนนวัดสิงห์ - วัดโบสถ์ หมู่ 4 ตำบลบางคูเวียง (รายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาร 2559) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  24 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (เอ4 เอ3 บี4 เอฟ14) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (คอนกรีตสำเร็จรูป, ทรายถม, เหล็กไวเมต, ท่อ ค.ส.ล., เหล็กเส้นข้ออ้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ ตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์, จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า)
  24 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 265 R17 จำนวน 4 เส้น สำหรับรถหมายเลขทะเบียน กร 495 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ (จัดซื้ออัตโ๖แซกโซโฟน) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-5347 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-6776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ เอ4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน บง 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเรือบุปผาชาติขนาดใหญ่ จำนวน 1 งาน, ตกแต่งเรือบุปผาชาติขนาดเล็ก จำนวน 1 งาน โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ดครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพสะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือเอี้ยมจุ้น ขนาดบรรจุคนได้ไม่น้อยกว่า 50 คน พร้อมผูกผ้าระบายตกแต่งให้สวยงสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ทรงโค้งสีขาว ขนาด 5x12 เมตร โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ทรงโค้งสีขาว ขนาด 5x12 เมตร โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 600 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดบวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Thinking School) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์(e-bidding)
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์(e-bidding)
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถตัดหญ้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1417
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับภูมิทัศน์สถานที่ภายในโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง(รายจ่ายค้างจ่ายประจำปี 2559) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตะปู ขนาด 2 นิ้ว , ขนาด 3 นิ้ว , ขนาด 4 นิ้ว .โซ่เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน 60 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 150 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-6776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชนิดเคมีแห้ง(สำหรับถังดับเพลิง) ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งพร้อมเสาและป้ายชื่อเทศบาลตำบลปลายบาง ชนิดปาไม่แตก ขนาด 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันกำจัดยุง Deltamethrin 2.5 Ec. ยี่ห้อ ไดนาโฟล 25 จำนวน 60 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายจุลทรรศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางในรถยนต์ ขนาด 16-9-24 ล้อหลังซ้าย - ขวา จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรสบัสพัดลม ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ที่นั่ง จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่ายหัตถวุฒิ) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โต๊ะหมู่บูชา,พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (คลูเลอร์น้ำสแตนเลส,เตาไมโครเวฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแก้ไขระบบเครือข่ายภายในกองคลัง,งานแผนที่ภาษี,งานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างว่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องยนต์เรือ ทต.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชนิดเคมีแห้ง(สำหรับถังดับเพลิง) ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิีเฉพาะเจาะจง
  23 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่สยเอกสาร(กองวิชการและแผนงาน) จำนวน 1 เครื่อว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0090 และ 420-54-0092 โดยวิธีเฉพ่าะเจาะจง
  19 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ และ ตราสัญลักษณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง จำนวน 4 จุด โดยวิืธีเฉพาะเจาะจง
  19 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 90 แอมป์ จำนวน 2 ลูก ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน บจ 7740 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน HBP-9020 จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจงะจง
  17 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชนิดเคมีแห้ง(าำหรับถังดับเพลิง) ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
  11 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 90 แอมป์ จำนวน 2 ลูก ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 83-1459 โดยวิธีเฉพสะเจาะจง
  11 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรั้ม Brother DR-261 จำนวน 2 ชุด โดยวิธัเฉพาะเจาะจง
  11 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปมึกปริ้นเตอร์ OKI รุ่น B412 (สีดำ) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ขนาด 700-16 พร้อมยางใน จำนวน 4 เส้น ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 82-8845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดึงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-2137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-1476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 60 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ 750 R16 พร้อมยางใน จำนวน 6 เส้น ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 83-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-2208 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดเลน ทะเบียน 83-1758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติงานภาคสนามเสื้อยืดคอปกแขนยาว สีฟ้า พร้อมสกรีนตราเทศบาลที่กระเป๋าและสกรีน เทศบาลตำบลปลายบาง ด้านหลัง พร้อมกางเกงขายาว จำนวน 110 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าห้องรองนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-2209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-1459 โดยวิธีเแพาะเจาะจง
  25 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-2137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-1476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ขนาด 1000-20 พร้อมยางใน จำนวน 6 เส้น ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-5817 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-6776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-5817 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาศถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 120 รีใ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-2209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ
  7 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งเวทีโครงการรวมแรงใจรักษาน้ำใสทุกคูคลอง โดยวิธรเฉพาะเจาะจง
  7 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลโครงการรวมแรงใจรักษาน้ำใสทุกคูคลอง จำนวน 2 ป้าย ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 มิถุนายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้านระบบกล้องวงจรปิดชุมชนวัดตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤษภาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการฝึกอบรมสร้างงานสร้างอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤษภาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่านเอกสาร (กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤษภาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 พฤษภาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถถเก็บขยะ ทะเบียน 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 พฤษภาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 พฤษภาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-1476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 พฤษภาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-2137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 พฤษภาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือ ทต.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 พฤษภาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 100 แอมป์ จำนวน 2 ลูก ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 82-2137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 พฤษภาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บจ 7740 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 พฤษภาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 พฤษภาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 พฤษภาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 1000-20 พร้อมยางใน จำนวน 6 เส้น ใช้กับรถ หมายเลขทะเบียน 82-5817 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 พฤษภาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 พฤษภาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 พฤษภาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 พฤษภาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 83-1660 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 พฤษภาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เรื่อง (เลขครุภัณฑ์ 420-50-0019 , 420-50-0020 , 420-50-0021) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 พฤษภาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 เมษายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-1476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 เมษายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน บบ 3123 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 เมษายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขืะเบียน กฉษ 616 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 เมษายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 เมษายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 เมษายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 900-20 พร้อมยางใน จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 เมษายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2560 - เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 เมษายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์สี่สีประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 8 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 เมษายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 เมษายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-2209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 เมษายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ 82-6776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 เมษายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-2137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 เมษายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ เอ4 จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 65 แอมป์ จำนวน 2 ลูก (ลูกสั้น) ใช้กับรถ หมายเลขทะเบียน 83-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน 3 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมีดสั้นหัวตัด (ด้ามเหล็ก) ขนาด 18 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (งานศุนย์บริการสาธารณสุข) และ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจสะจง
  23 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารหอประชุมเทศบาล หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0057 ถึง 420-52-0068 และ 420-57-0104 , 420-57-0119 ห้องสำนักปลัด 420-59-0160 , 420-59-0161 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ 252 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมรถขยะ ทะเบียน 82-6776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-1459 โดยวิธีเฉพสะเจาะจง
  14 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 90 แอมป์ จำนวน 2 ลูก (ลุกสั้น) ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 82-1476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ขนาด 1000-20 พร้อมยางใน จำนวน 6 เส้น ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 82-6776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน (งานเทศกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจสะจง
  14 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 900-20 พร้อมยางใน จำนวน 6 เส้น ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและรางวี ถนนวัดสิงห์- วัดโพธิ์เอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางคูเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี บริเวณโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทธรรมิการาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 900-20 พร้อมยางใน จำนวน 6 เส้น ใช้กับรถหมายเฃขทะเบียน 82-1476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง
  7 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก (ลุกสั้น)ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-3905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 120 แอมป์ จำนวน 2 ลูก (ลูกยาว) ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 82-8655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-2208 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 1000- 20 พร้อมยางใน จำนวน 6 เส้น ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 82-8655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 82-6776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังรองรับขยะอันตราย จำนวน 40 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ 2753 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถทะเบียน 83-1758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-1459 โดยวิธีเแพาะเจาะจง
  16 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-1476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ขนาด 1000-20 พร้อมยางใน จำนวน 6 เส้น ใช้กับรถ หมายเลขทะเบียน 83-1459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือ ทต.5 (เรือชะล่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างพิมพ์วารสารปลายบางสัมพันธ์ ประจำปี 2561 จำนวน 12,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลลปายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปลายบางเมืองสวยใสไร้มลพิษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บชยะ ทะเบียน 82-3905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ 81-9018 โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
  13 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าติดตั้งซอฟต์แวร์ ค่าจัดส่งและติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน เพื่อไปในโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-5347 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 83-2209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 150 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-1476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-5817 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโป๊ะวัดศรีประวัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถังคอนเทรนเนอร์ 085-50-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-2137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถังคอนเทรนเนอร์ 085-50-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถังคอนเทรนเนอร์ 085-51-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงมือยางสีดำอย่างหนา จำนวน 50 กล่อง
  11 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ขนาด 1000-20 พร้อมยางใน จำนวน 6 เส้น ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 83-2209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและตราสัญญลักษณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายข้อความห้ามทิ้งขยะมูลฝอย จำนวน 50 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะทะเบียน 83-1459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 1000-20 พร้อมยางใน ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 82-3905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 1000-20 พร้อมยางใน จำนวน 6 เส้น ใช้กับรถเลขทะเบียน 83-2208 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-6776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 90 แอมป์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบบรทุกขยะ ทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปลายบาง(ต่อเติมหลัวคากันสาดชั่้นล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-6776 และซ่อมรถบรรทุกน้ำ บบ 2753 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนธันวาคม 2560- เดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ 82-6776 และ ซ่อมรถยนต์ บง 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  7 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ และตราสัญลักษณ์ พร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมีดสั้น จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือ ทต.5 ,ซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-5817,ซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำปฏิทินแขวน ประจำปีพุทธศักราช 2561 จำนวน 12,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่ยมือฟันถี่ จำนวน 20 อัน โดยวิธีฌแพาะเจาะจง
  7 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
  7 ธันวาคม 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 - เดือนกันยาบย 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษ เอ4 จำนวน 50 รีม
  27 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคมซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-5347 โดยวิธีเแพาะเจาะจง
  27 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-6776 โดยวิธีเฉพาะเจาะขง
  27 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-0027 โดยวิธีเแพาะเจาะจง
  27 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-1459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถเก็บขยะ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 0.9 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง บาร์โซยาว 11.5 นิ้ว จำนวน 12 เส้น โดยวิธีเฉพสะเจาะจง
  22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-0241 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถเก็บขยะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจะจง
  22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรัมม๊อคโซน จำนวน 30 แกลลอน
  22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-2208 , ซ่อนรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-2209 , ซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ 2753 , ซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-3905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถเก็บขยะทะเบียน 82-3905 , ซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-0547 , ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บง 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉษ 616 โยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 5 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 ตุลาคม 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง การจัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  25 ตุลาคม 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  26 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้าง โครงการที่ 2 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและรางวี ชุมชนวัดศรีประวัติ หมู่ 1 ตำบลปลายบาง
  26 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้าง โครงการที่ 1 ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและรางวีถนนอัจฉริยะพัฒนา ซอย 8 หมู่ 6 ตำบลบางคูเวียง
  26 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการที่ 2 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำพร้อมพร้อมบ่อพักและรางวีซอยข้างโรงกรองน้ำ หมู่3 ตำบลปลายบาง
  26 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนและสะพานข้ามคลองบริเวณข้างโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม หมู่ 4,5 ตำบลปลายบาง
  28 เมษายน 2560 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 6 คัน
  12 เมษายน 2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 1.สายส่งน้ำดับเพลิง 2. หัวกรโหลกดูดน้ำชนิดทองเหลือง
  11 เมษายน 2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
  10 เมษายน 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสารปลายบางสัมพันธื ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  31 มีนาคม 2560 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง แก้ไข สอบราคาจ้าง โครงการที่ 1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและรางวีถนนอัจฉริยะพัฒนา ซอย 8 หมุ่ 6 ตำบลบางคูเวียง โครงการที่ 2 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและรางวีชุมชนวัดศรีประวัติ หมู่ 1 ตำบลปลายบาง
  20 มีนาคม 2560 สอบราคาจ้าง โครงการที่ 1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อและรางวีถนนอัจฉริยะพัฒนา ซอย 8 หมู่ 6 ตำบลบางคูเวียง / โครงการที่ 2 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและรางวีชุมชนวัดศรีประวัติ หมู่ 1 ตำบลปลายบาง
  14 มีนาคม 2560 จัดซื้อกระจกโค้งพร้อมเสา และป้ายชื่อเทศบาลตำบลปลายบาง ชนิดปาไม่แตก ขนาด 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง) จำนวน 15 ชุด
  10 มีนาคม 2560 โครงการที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนและสะพานข้ามคลองบริเวณข้างโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม หมู่ 4,5 ตำบลปลายบาง โครงการที่ 2 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีซอยข้างโรงกรองน้ำ หมู่ 3 ตำบลปลายบาง
  30 พฤศจิกายน 2559 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทินเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำพุทธศักราช 2560 จำนวน 13,000 ชุด
  26 ตุลาคม 2559 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการที่ 3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนา หมู่ที่ 4 ตำบลปลายบาง
  26 ตุลาคม 2559 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและรางวีซอยออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 ตำบลปลายบาง
  26 ตุลาคม 2559 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและรางวี ถนนบางคูเวียง หมู่ที่ 1,2 ตำบลบางคูเวียง
  29 กันยายน 2559 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา เรื่อง กำหนดอ วันเวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการที่ 3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนา หมู่ที่ 4 ตำบลปลายบาง
  29 กันยายน 2559 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและรางวี ถนนบางคูเวียง หมู่ที่ 1,2
  29 กันยายน 2559 ประกาศรายผู้มีสิทธเสนอราคา เรื่อง กำหนด วันเวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและรางวีซอยออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 ตำบลปลายบาง
  19 กันยายน 2559 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนังาน โดยวิธีตกลงราคา
  16 กันยายน 2559 จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง / โครงการที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดดคนอนราษฎร์บำรุง
  14 กันยายน 2559 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา
  9 กันยายน 2559 สอบราคาจ้าง จำนวน 5 ดครงการ โครงที่ 1 ก่อสร้างถนลูกรัง บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลปลายบาง / โครงกที่ 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ซอยแยกถนนอัจฉริยะพัฒนา หมุ่ที่ 5 ตำบลปลายบาง /โครงการที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง / โครงการที่ 4 ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม /โครงการที่ 5 ถมดินและก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง
  9 กันยายน 2559 จัดวื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีตกลงราคา
  8 กันยายน 2559 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา
  7 กันยายน 2559 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 โครงการ โครงการที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและรางวีซอยออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 ตำบลปลายบาง / โครงการที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและรางวี ถนนบางคูเวียง หมู่ที่ 1,2 ตำบลบางคูเวียง / โครงการที่ 3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนา หมู่ที่ 4 ตำบลปลายบาง
  6 กันยายน 2559 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม (หลังใหม่) โดยวิธีตกลงราคา
  19 สิงหาคม 2559 จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง
  15 สิงหาคม 2559 จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม / โครงการที่ 2 ปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม.
  17 กรกฎาคม 2558 กำหนดวัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสำเร็จพัฒนา 7 หมู่ที่ 3 ตำบลปลายบาง
  3 กรกฎาคม 2558 ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์กีฬาและครุภํณฑ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  26 มิถุนายน 2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณ์ทางการศึกษา
  23 มิถุนายน 2558 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสำเร็จพัฒนา 3 หมู่ที่ 3 ตำบลปลายบาง ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์
  16 มิถุนายน 2558 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ)
  16 มิถุนายน 2558 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  16 มิถุนายน 2558 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  8 มิถุนายน 2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  6 มิถุนายน 2558 กำหนดวัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูล โครงการก่อสร้างทางเชื่อมวัดบางค้อ หมู่ 5 ตำบลบางคูเวียง
  6 มิถุนายน 2558 กำหนด วัน และเวลาสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูล โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนวัดบางค้อ หมูที่ 5 ตำบลบางคูเวียง
  5 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2558 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมวัดบางค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบางคูเวียง
  5 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2558 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนวัดบางค้อ หมู่ที่ 5 ตำบบางคูเวียง
  8 พฤษภาคม 2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
  30 เมษายน 2558 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง
  22 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูล โครงการต่อเติมห้องประชุมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม ม.5 ต.ปลายบาง
  22 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเสนอราคา เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูล โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม ทต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
  22 เมษายน 2558 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง
  22 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม ทต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
  16 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผ้ชนะการประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  16 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา ประมูลจ้างโครงการต่อเติมห้องประชุมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม ม.5 ตำบลปลายบาง
  31 มีนาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2558
  31 มีนาคม 2558 กำหนดวัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูล ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตัดหญ้า-ขุดหลัง
  27 มีนาคม 2558 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นและผนังอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม
  24 มีนาคม 2558 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม ทต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  16 มีนาคม 2558 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
  5 มีนาคม 2558 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน
  2 มีนาคม 2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
  26 กุมภาพันธ์ 2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา
  26 กุมภาพันธ์ 2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ)
  25 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน
  25 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูลครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง จำนวน 2 คัน
  10 กุมภาพันธ์ 2558 ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา
  10 กุมภาพันธ์ 2558 สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 6 คัน
  2 กุมภาพันธ์ 2558 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
  9 มกราคม 2558 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก
  9 มกราคม 2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานหาหนะและขนส่ง
  9 มกราคม 2558 สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน
  30 ธันวาคม 2557 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุวซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)
  26 ธันวาคม 2557 กำหนด วัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูล โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยครูศักดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์
  26 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์เสนอราคา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนสำเร็จพัฒนา 2 ฝั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลปลายบาง
  26 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์เสนอราคา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยครูศักดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์
  26 ธันวาคม 2557 กำหนด วัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูล โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ถรรสำเร็จพัฒนา 2 ฝั่ง หมู่ที่3 ตำบลปลายบาง
  16 ธันวาคม 2557 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
  15 ธันวาคม 2557 ประกาศ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา
  15 ธันวาคม 2557 สอบราคาจัดซื้อกระเป๋าเป้นักเรียนระดับอนุบาล , ระดับประถมศึกษา , ระดับมัธยมศึกษา , และกระเป๋าเครื่องเขียน
  11 ธันวาคม 2557 สอบราคาจัดซื้อถุงผ้าเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปลายบาง
  2 ธันวาคม 2557 สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
  28 พฤศจิกายน 2557 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนสำเร็จพัฒนา 2 ฝั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลปลายบาง ฉละโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยครูภักดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  16 ตุลาคม 2557 สอบราคาจ้างวงดนตรี เวที เครื่องเสียง และศิลปินนักร้อง ตามโครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  2 ตุลาคม 2557 ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อครุภัณฑ์กีฬาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  25 กันยายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา ประมูลซื้อครุภัณฑ์กีฬาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  25 กันยายน 2557 กำหนด วัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูล ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และสนามเด็กเล่น พร้อมติดตั้ง 3 แห่ง
  16 กันยายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 5/2557 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนเทพประทาน หมู่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์
  16 กันยายน 2557 กำหนดวัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนเทพประทาน หมู่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์
  12 กันยายน 2557 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
  3 กันยายน 2557 ประมูลซื้อครุภัณฑ์กีฬาพร้อมติดตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  25 สิงหาคม 2557 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.บริเวณรอบโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ หมู่ 4 ตำบลบางคูเวียง โดยวิธีสอบราคา
  20 สิงหาคม 2557 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนเทพประทาน หมู่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์
  18 สิงหาคม 2557 สอบราคาจ้างจัดทำป้ายบอกชื่อคลองสายต่างๆ จำนวน 30 ป้าย โดยวิธีสอบราคา
  14 สิงหาคม 2557 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2557 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปลายบาง หมู่ 7 ตำบลบางคูเวียง
  6 สิงหาคม 2557 การจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยวิธีการขายทอดตลาด
  23 กรกฎาคม 2557 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปลายบาง หมู่ 7 ตำบลบางคูเวียง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  22 กรกฎาคม 2557 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  15 กรกฎาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2557 โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม
  15 กรกฎาคม 2557 กำหนดวัน เวลา และสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ดรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม
  18 มิถุนายน 2557 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  13 มิถุนายน 2557 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  11 มิถุนายน 2557 สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
  10 มิถุนายน 2557 สอบราคาจ้างดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงรถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน 82-0223 นนทบุรี
  29 พฤษภาคม 2557 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24.000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง
  20 พฤษภาคม 2557 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน ค.ล.ส. พร้อมบ่อพักและรางวี ถนนอัจฉริยะพัฒนา บริเวณชุมชนวัดแพรก หมู่ที่ 4 ตำบลปลายบาง และ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและรางวี ถนนซอยวัดสิงห์ - วัดตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลบางคูเวียง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  14 พฤษภาคม 2557 สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน/วัน/รุ่น
  7 พฤษภาคม 2557 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  1 พฤษภาคม 2557 สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 7 คัน
  30 เมษายน 2557 ประมูลซื้อครุภัณฑ์กีฬาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  18 เมษายน 2557 สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 7 คัน
  18 เมษายน 2557 สอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์
  1 เมษายน 2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
  1 เมษายน 2557 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. อเนกประสงค์และห้องน้ำ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง
  21 มีนาคม 2557 สอบราคาจัดซื้อผ้าขนหนู
  5 มีนาคม 2557 สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง
  5 มีนาคม 2557 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการการจัดการเรียนการสอยโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง จำนวน 6 แห่ง
  5 มีนาคม 2557 สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบางคูเวียงบริเวณข้างสวนสุขศรีการ หมู่ที่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์ 2.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้งแฟลตอรวรรณ หมู่ที่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์
  27 กุมภาพันธ์ 2557 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
  27 กุมภาพันธ์ 2557 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
  27 กุมภาพันธ์ 2557 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา
  26 กุมภาพันธ์ 2557 สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและรางวี ถนนอัจฉริยะพัฒนา หมู่ 3 ตำบลปลายบาง 2.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทานตะวัน หมู่ที่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ 3.โครงกการตกแต่งภายในอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปลายบาง หมู่ที่ 2 ตำบลบางคูเวียง

 

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com