หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

 
ประกาศ เรื่อง ยุบส่วนราชการ ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ

 

-ตราครุฑ -

 

ระกาศเทศบาลตำบลปลายบาง

เรื่อง  ยุบส่วนราชการ  ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ

………………………………………………………

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕ และมาตรา  ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๒๒ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดนนทบุรี   เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ ๑๔

พฤศจิกายน ๒๕๔๕  ประกอบกับหนังสือสำนักงาน  ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม

๒๕๕๐ และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

จึงยุบเลิกกองการประปา ดังนี้

 

ยุบเลิกส่วนราชการและตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ที่

ตำแหน่ง(เดิม)

ตำแหน่งที่ขอยุบเลิก

หมายเหตุ

 

๑.

๒.

 

กองการประปา

กองการประปา

หัวหน้ากองการประปา

ตำแหน่งเลขที่ ๐๙-๐๑๐๗-๐๐๑

 

กองการประปา

กองการประปา

หัวหน้ากองการประปา

ตำแหน่งเลขที่ ๐๙-๐๑๐๗-๐๐๑

 

 

 

ยุบเลิกตำแหน่งสายงานปฏิบัติ

ที่

ตำแหน่ง(เดิม)

ตำแหน่งที่ขอยุบเลิก

หมายเหตุ

๑.

 

 

๒.

 

 

๓.

งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕

ตำแหน่งเลขที่ ๐๙-๐๒๑๒-๐๐๖

งานการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑-๓/๔

ตำแหน่งเลขที่ ๐๙-๐๓๐๕-๐๐๔

งานผลิตและบริการ

เจ้าหน้าที่การประปา ๑-๓/๔

ตำแหน่งเลขที่ ๐๙-๐๖๐๒-๐๐๑

 

งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕

ตำแหน่งเลขที่ ๐๙-๐๒๑๒-๐๐๖

งานการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑-๓/๔

ตำแหน่งเลขที่ ๐๙-๐๓๐๕-๐๐๔

งานผลิตและบริการ

เจ้าหน้าที่การประปา ๑-๓/๔

ตำแหน่งเลขที่ ๐๙-๐๖๐๒-๐๐๑

 

 

                  

                   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

                             ประกาศ    วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

                                                                                                                                                                                                                   (นายสันติ  ทางธนกุล)

                                                                         ปลัดเทศบาลตำบลปลายบาง

                                                                 ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com