หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

     สภาพทั่วไป  
  สภาพทั่วไป


ที่ตั้งและอาณาเขตเทศบาลตำบลปลายบางตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี บริเวณถนนกาญจนาภิเษกตัดกับถนนบางคูเวียง มีอาณาเขตติดกับเขตตลิ่งชัน และเขตทวีพัฒนา กรุงเทพฯ ระยะทางจากตัวจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 21 กิโลเมตร ระยะทางจากที่ว่ารอำเภอบางกรวย ประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 15.68 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 3 ตำบล 17 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลบางคูเวียง หมู่ 1-7 ตำบลปลายบาง หมู่ 1-5 ตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ 1,2,6,7 และหมู่ 5 บางส่วน

ทิศเหนือ        ติดต่อกับ อบต.บางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยใช้แนวเส้นแบ่งเขตอำเภอเป็นตัวกำหนด

ทิศใต้           ติดต่อกับเขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โดยใช้เส้นแบ่งเขตจังหวัด (กึ่งกลางคลองมหาสวัสดิ์

                  เป็นตัวกำหนด)

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อบต.บางขุนกองและอบต.มหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย โดยใช้เส้นแบ่งเขตตำบล (คลองบาง

                  โคเผือก) เป็นตัวกำหนด

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับเทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย โดยใช้เส้นแบ่งเขตตำบลเป็นตัวกำหนด

 

ลักษณะภูมิประเทศ  :  เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยคลองขุดขึ้นใหม่ จำนวน 15 คลอง เชื่อมโยงติดต่อกันใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ และสวนผัก ตั้งแต่รัฐบาลตัดถนนกาญจนาภิเษกและถนนนครอินทร์ผ่านพื้นที่ของเทศบาลฯ บางหมู่บ้านที่เคยเป็นสวนต่างๆ ก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเป็นที่รองรับการขยายตัวของเมือง มีการจัดสรรที่ดินก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และบ้านจัดสรรขึ้นอย่างหนาแน่น  

 

ลักษณะภูมิอากาศ  :  มีลักษณะร้อนชื้น อย่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32.7 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียส ฤดูฝน มีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 266.9 มิลลิเมตร รวมวันที่ฝนตกทั้งหมด 19.5 วันในช่วงหนึ่งปี

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ  :  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยมีพื้นที่ในการทำการเกษตรทั้งหมด จำนวน 5,080 ไร่ ประกอบไปด้วย สวนผลไม้ สวนผัก และพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

 

ลักษณะทางสังคม  :  จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เทศบาลตำบลปลายบางมีประชากรทั้งสิ้น 28,360 คน จำนวนบ้านเรือน 16,171 หลัง ประชากรส่วนใหย๋นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีและวัฒนธรรรมที่สืบทอดกันมาที่มีชื่อเสียง คือ ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ในวันออกพรรษา   
 
 รูปประกอบ

ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ

ถนนนครอินทร์

วงแหวนถนนกาญจนาภิเษก

ชีวิตริมคลองบางคูเวียง

 

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com