หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

  สภาพทั่วไป    สภาพทั่วไป  
  สภาพทั่วไป

     ที่ตั้งและอาณาเขต เทศบาลตำบลปลายบางตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ตัดกับถนนบางคูเวียง มีอาณาเขตติดกับเขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ระยะทางจากตังจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 21 กิโลเมตร ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอบางกรวย ประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 15.68 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 3 ตำบล 17 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลบางคูเวียง หมู่ 1-7 ตำบลปลายบาง หมู่ 1-5 ตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ 1,2,6,7 และหมู่ 5 บางส่วน

     ทิศเหนือ        ติดต่อกับ อบต.บางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยใช้แนวเส้นแบ่งเขตอำเภอเป็นตัว                              กำหนด
     ทิศใต้            ติดต่อกับ เขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โดยใช้เส้นแบ่งเขตจังหวัด (กึ่งกลางคลอง
                         มหาสวัสดิ์) เป็นตัวกำหนด
     ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อบต.บางขุนกอง และ อบต.มหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย โดยใช้เส้นแบ่งเขตตำบล                                (คลองบางโคเผือก) เป็นตัวกำหนด
     ทิศตะวันตก    ติอต่อกับ เทศบาลศาลากลาง อำเภอบางกรวย โดยใช้เส้นแบ่งเขตตำบลเป็นตัวกำหนด
    
     ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยคลองขุดขึ้นใหม่ จำนวน 15 คลอง เชื่อมโยงติดต่อกันใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ และสวนผัก ตั้งแต่รัฐบาลตัดถนนกาญจนาภิเษกและถนนนครอินทร์ผ่านพื้นที่ของเทศบาลฯ บางหมู่บ้านซึ่งเคยเป็นสวนต่างๆ ก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเป็นที่รองรับการขยายตัวของเมือง มีการจัดสรรที่ดินก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และบ้านจัดสรรขึ้นอย่างหนาแน่น

     ลักษณะภูมิอากาศ  มีลักษณะร้อนชื่นอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32.7 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียส ฤดูฝน มรปริมาณน้ำฝนวัดได้ 266.9 มิลลิเมตร รวมวันที่ฝนตกทั้งหมด 19.5 วันในช่วงหนึ่งปี

     ลักษณะทางเศรษฐกิจ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีพื้นที่ในการทำเกษตรทั้งหมด จำนวน 5.080 ไร่ ประกอบไปด้วย สวนผลไม้ สวนผัก และพื้นที่เพาะปลุกไม้ดอกไม้ประดับ
 
     ลักษณะทางสังคม  จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2550 เทศบาลตำบลปลายบางมีประชากรทั้งสิ้น 24,186 คน จำนวนบ้านเรือน 10,552 หลัง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาที่มีชื่อเสียง คือ ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ในวันเข้าพรรษา

    
 

 

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com