หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

  กองคลัง    หน้าที่ความรับผิดชอบ    โครงสร้างบุคลากร
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 

    กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และฝ่ายสถิติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

     1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุและทรัพย์สิน ประกอบด้วย

       1.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
            1) งานสารบรรณ
            2) งานดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกใน                         ด้านต่างๆ  
            3) งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
            4) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
            5) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
            6) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
            7) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
            8) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
            9) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
            10) งานพิจารณาเลื่อขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างและการให้บำเหน็จ                       ความชอบเป็นพิเศษ
            11) งานการลาพักร้อนประจำปีและการลาต่างๆ
            12) งานสวัสดิการของกอง
            13) งานควบคุมและจัดทำแผนเทศบาลและงบประมาณในความรับผิดชอบของกอง
            14) งานบริหารและควบคุมงบประมาณและจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของพนัก                         งานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกอง
            15) งานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ
            16) งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
            17) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

       1.2 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ 
            1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
            2) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
            3) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
            4) งานจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
            5) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
            6) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
            7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

       1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่
            1) งานการซื้อและการจ้าง
            2) งานการซ่อมและบำรุงรักษา
            3) งานจัดทำทะเบียนพัสดุ
            4) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
            5) งานควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
            6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     2 ฝ่านพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนารายได้และเร่งรัดรายได้ ประกอบด้วย

        2.1 งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการ                          จัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล
             2) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
             3) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
             4) งานพิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษี โรงเรือนและที่ดิน                        ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
             5) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี
             6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        2.2 งานเร่งรัดรายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
             2) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องภายใน                          กำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายใยกำหนดแต่ละปี
             3) งานจัดทำหนังสือแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
             4) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้มาเสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น                            ภายในกำหนด
             5) งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ                    และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ
             6) งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
             7) งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่งรัดรายได้
             8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     3 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนที่ภาษี และงานทะเบียนทรัพย์สิน ดังนี้

        3.1 งานแผนที่ภาษี มรหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
             2) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
             3) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
             4) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
             5) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
             6) งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
             7) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่
             8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        3.2 งานทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1) ,2,3,4,5,6,9,11,12,17)
             2) งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
             3) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ
             4) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ
             5) งานการจัดทำรายงานประจำเดือน
             6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     4 ฝ่ายสถิติ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสถิติดังนี้

        4.1 งานสถิติ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานจัดระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ จัดทำระเบียบบัญชี ควบคุมการใช้จ่ายเงินและการใช้จ่าย                      พัสดุ
             2) งานควบคุมการใช้จ่ายเงินและพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
             3) งานจัดทำสถิติ การรับและจ่ายตามเทศบัญญัติ
             4) งานจัดทำสถิติ การรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ
             5) งานจัดทำสถิติรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต
             6) งานสถิติเกี่ยวกับเงินสะสม เงินอุดหนุน การโอนงบประมาณ เงินยืมทดลองจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง                        เงินมัดจำประกันของ เงินประกันสัญญา
             7) งานจัดทำรายงานสถาการณ์การคลัง
             8) งานให้บริการข้อมูลสถิติด้านสถิติการคลัง และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
             9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com