หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

  กองช่าง    หน้าที่ความรับผิดชอบ    โครงสร้างบุคลากร
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 

   กองช่าง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ฝ่ายการโยธา ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง และฝ่ายช่างสุขาภิบาล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

   1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานสวนสาธารณะ ประกอบด้วย

      1.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
           1) งานสารบรรณ
           2) งานดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกใน                       ด้านต่างๆ
           3) งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
           4) งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
           5) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
           6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
           7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
           8) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
           9) งานพิจารณาเลื่อนขั้รเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และการให้บำเหน็จ                    ความชอบเป็นพิเศษ
           10) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาต่างๆ
           11) งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณในความรับผิดชอบของกอง
           12) งานบริหารและควบคุมงบประมาณและจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนของพนักงาน                    เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกอง 
           13) งานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุของกอง
           14) งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของประชาชน
           15) งานการเงินและบัญชีของกอง
           16) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
        1.2 งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อมใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม ฯลฯ
             2) งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
             3) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธ์ไม้ต่างๆ และกำจัดวัชพืชในที่หรือทางสาธารณะ
             4) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธ์ไม้ต่างๆ
             5) งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธ์ไม้ต่างๆ
             6) งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
             7) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
             8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   2 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม และงานผังเมือง ประกอบด้วย
 
       2.1 งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
            1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
            2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
            3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
            4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านอาคารทางด้านวิศวกรรม
            5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
            6) งานสำรวจข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
            7) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
            8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
            9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
            10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        2.2 งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
             2) งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
             3) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัรฑนศิลป์
             4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย
             5) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
             6) งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม
             7) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
             8) งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
             9) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
             10) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และด้านศิลปกรรมต่างๆ
             11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   3 ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค และงานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ ประกอบด้วย

      3.1 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
           1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ
           2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
           3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า ทางเรือ
           4) งานซ่อมบำรุงเครื่องหมายจราจรบนเส้นทาง และป้ายจราจร
           5) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
           6) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
           7) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
           8) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
           9) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
           10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
         

 

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com