หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    หน้าที่ความรับผิดชอบ    โครงสร้างบุคลากร
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
แบ่งส่วนราชการภายในออกป็น 2 ฝ่าย 1 งาน ได่แก่ ฝ่ายงานบริหารงานสาธารณสุข ฝ่ายบริการสาธารณสุข และงานธุรการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 
   1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวางแผนสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงานรักษาความสะอาด ประกอบด้วย
 
       1.1 งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
             2) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
             3) งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
             4) งานควบคุมตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
             5) งานควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรืทางสาธารณะ
             6) งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
             7) งานสุขาภิบาลโรงงาน
             8) งานชีวอนามัย
             9) งานควบสุสานและฌาปนกิจ
           10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
       1.2 งานวางแผนสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานวางแผนด้านสาธารณสุข
             2) งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด
             3) งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
             4) งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
             5) งานข้อมูล ข่าวสารจัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
             6) งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข
             7) งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
             8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
       1.3 งานศูนย์บริการสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
             2) งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
             3) งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
             4) งานสนับสนุนแพททย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
             5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
       1.4 งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานกวาดล้างทำความสะอาด
             2) งานดูดลอกท่อระบายน้ำ
             3) งานกำจัดวัชพืชบนทางเท้า ทางระบายน้ำ และคูคลองต่างๆ
             4) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
             5) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
             6) งานขนถ่ายและกำจัดสิ่งปฏิกูล
             7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
   2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานเผยแพร่และฝึกอบรม งานส่งเสริมคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และงานสัตวแพทย์ ประกอบด้วย  
 
       2.1 งานเผยแพร่และฝึกอบรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
             2) งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
             3) งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
             4) งานประเมินผล
             5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
       2.2 งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานด้านสุขศึกษา
             2) งานอนามัยโรงเรียน
             3) งานอนามัยแม่และเด็ก
             4) งานวางแผนครอบครัว
             5) งานสาธารณสุขมูลฐาน
             6) งานโภชนาการ
             7) งานสุขภาพจิต
             8) งานป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรค
             9) งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค
           10) งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
           11) งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
           12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
       2.3 งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคติดต่อ
             2) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
             3) งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลวึ่งประกอบอาชีพอื่นซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
             4) งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
             5) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
             6) งานป้องกันโรคติดต่อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
             7) งานควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์
             8) งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
             9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
   4. งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

              1) งานสารบรรณ
              2) งานดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
              3) งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
              4) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
              5) งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
              6) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
              7) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
              8) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
              9) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
            10) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
            11) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาต่างๆ
            12) งานควบคุมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณในความรับผิดชอบของกอง
            13) งานบริหารและงานควบคุมงบประมาณและจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล ลุกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกอง
            14) งานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุของกอง
            15) งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
            16) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

 

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com