หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

  กองวิชาการและแผนงาน    หน้าที่ความรับผิดชอบ    โครงสร้างบุคลากร
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 1 งาน ได้แก่ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และงานบริการ เผยแพร่วิชาการข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย
 
   1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ และงานบริการ เผยแพร่วิชาการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น ประกอบด้วย
 
       1.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานรวบรวม วิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาและการประเมินผลตามแผนพัฒนาทุกระดับ
             2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนพัมนาของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
             3) งานวิเคราะห์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเทศบาลและความเพียงพอของบริการสาธารณูปโภคหลัก
             4) งานวิเคราะและคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต
             5) งานจัดทำแรยบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี และแผนพัฒนาเพิ่มเติม
             6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
             7) งานประสานกับหน่วยงานเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เยงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนพัฒนาและการประเมินผลงานตามแผนพัมนา
             8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
       1.2 งานจัดทำงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการ
             2) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
             3) งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
             4) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
             5) งานศึกษารายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล เพื่อจัดทำงบประมาณ
             6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
   2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานนิติการ งานบริการ เผยแพร่วิชาการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น ประกอบด้วย
 
       2.1 งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา ข้อมกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
             2) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
             3) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
             4) งานสอบสวนและเปรียบเทียบปรับการกระทำผิดที่ละเมิดเทศบัญญัติ
             5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
       2.2 งานบริการ เผยแพร่วิชาการและข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานศึกษาวิเคาะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
             2) งานกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล
             3) งานติดตาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
             4) งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ และตามนโยบายของทางราชการ
             5) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
             6) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล
             7) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
             8) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฎิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
             9) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
           10) งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศและของเทศบาล
           11) งานต้อนรับ แนะนำการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศและของเทศบาล
           12) งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่
           13) งานศิลป์ ออกแบบเขียนแบบป้าย เขียนภาพประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
           14) งานช่างภาพ เช่น ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ฯลฯ
           15) งานช่างไฟฟ้า เช่น ควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์ในงานประชาสัมพันธ์ พร้อมให้คำปรึกษา
           16) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
   3. งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
             1) งานสารบรรณ
             2) งานดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
             3) งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
             4) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
             5) งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
             6) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
             7) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
             8) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
             9) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
           10) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
           11) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาต่างๆ
           12) งานควบคุมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณในความรับผิดชอบของกอง
           13) งานบริหารและงานควบคุมงบประมาณและจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล ลุกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกอง
           14) งานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุของกอง
           15) งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
           16) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com