หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

  กองการศึกษา    หน้าที่ความรับผิดชอบ    โครงสร้างบุคลากร
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายแผนงานและโครงการ และฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 
   1. ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการศึกษาปฐมวัย และงานธุรการ ประกอบด้วย
 
       1.1 งานงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมของกองการศึกษา
             2) งานจัดทำระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประกอบในการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
             3) งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา การเตรียมการเบิกจ่ายและสิ่งแทนตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินประเภททั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชีทำรายการบัญชี
             4) งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของกอง เช่น รวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดทำงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
             5) งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณรายจ่าย
             6) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกอง รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและการประเมินผล
             7) งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
             8) งานพัสดุ เช่น งานเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซมและบำรุงรักาพัสดุ ตลอดจนทำทะเบียนบัญชีพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
             9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
       1.2 งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดและไม่สังกัดสถานศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ สอบคัดเลือก และการคัดเลือก รวมทั้งดำเนินการทางวินัยร้องเรียนและร้องทุกข์
             2) งานวางแผนบุคคลและรวบรวมทะเบียนประวัติบุคลากรทางการศึกษา
             3) งานเกี่ยวกับทะเบียนประกาศนียบัตรและในสุทธิ
             4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
       1.3 งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
             2) งานการศึกษาระบบก่อนประถมศึกษาในสถานที่ศึกษาขั้นพื้นฐาน
             3) งานส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย 0 - 3 ปี
             4) งานกำกับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตราฐาน
             5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
       1.4 งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานสารบรรณ
             2) งานดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
             3) งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทสบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
             4) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
             5) งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางราชการ
             6) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
             7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
             8) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
             9) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
           10) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาต่างๆ
           11) งานสวัสดิการของกอง
           12) งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
           13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
   2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีหน้าควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษานอกระบบตามอัธยศัย งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย
 
       2.1 ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานประสานการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญและอาชีพ หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
             2) งานส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนชุมชน  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน
             3) งานส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือศูนย์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลแก่ชุมชน
             4) งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
             5) งานจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว
             6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
       2.2 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม
             2) งานจัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
             3) งานจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
             4) งานรวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า
             5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
       2.3 งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานกำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
             2) งานจัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
             3) งานจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬาประเภทต่างๆ
             4) งานขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
             5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 

 

 

 

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com