ระดับ ปฐมวัย อนุบาล 1-3

ลำดับ

สังกัด

โรงเรียน

จำนวนผู้แข่งขัน

วันที่แข่งขัน

1

อบต.บึงคำพร้อย

วัดราษฏร์ศรัทธาราม

2

18 มิ.ย. 56

2

เทศบาลเมืองประจบคีรีขันธ์

รร.เทศบาลบ้านค่าย

2

18 มิ.ย. 56

3

เทศบาลนครรังสิต

รร.อนุบาลเทศบาลนครรังสิต (รัตนกสินทร์)

2

18 มิ.ย. 56

4

เทศบาลนครนครปฐม

รร.อนุบาลเทศบาลนครนครปฐม

2

18 มิ.ย. 56

5

อบจ.สมุทรสาคร

รร.บ้านปล่องเหลี่ยม

2

18 มิ.ย. 56

6

ทม.สมุทรสงคราม

รร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์

2

18 มิ.ย. 56

7

เทศบาลเมืองปทุมธานี

รร.เทศบาลเมืองปทุมธานี

2

18 มิ.ย. 56

8

ทม.สองพี่น้อง

รร.เทศบาล ๒ อำนวยวิทย์

2

18 มิ.ย. 56

9

อบจ.ปทุมธานี

รร.วัดป่างิ้ว

2

18 มิ.ย. 56

10

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

เทศบาล ๓ ประชายินดี

2

18 มิ.ย. 56

11

เทศบาลตำบลบางนมโค

รร.เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

2

18 มิ.ย. 56

12

อบจ.สระบุรี

รร.หรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

2

18 มิ.ย. 56

13

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

รร.เทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วิทยาคาร)

2

18 มิ.ย. 56

14

ทต.ห้วยพลู

รร.เทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์)

2

18 มิ.ย. 56

15

เทศบาลตำบลท่าเรือ

รร.เทศบาลวัดกลาง

2

18 มิ.ย. 56

16

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

รร.เทศบาล ๑ วัดประตูสาร

2

18 มิ.ย. 56

17

เทศบาลตำบลโคกตูม

รร.เทศบาล ๑ (ซอย ๖)

2

18 มิ.ย. 56

18

เทศบาลตำบลกรับใหญ่

รร.อนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่

2

18 มิ.ย. 56

19

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

รร.อนุบาลตำบลโคกสำโรง

2

18 มิ.ย. 56

20

กองการศึกษาเทศบาลนครอ้อมน้อย

รร.เทศบาลอ้อมน้อย

2

18 มิ.ย. 56

21

ทม.สนั่นรักษ์

รร.อนุบาลเมืองสนันรักษ์ ๒

2

18 มิ.ย. 56

22

เทศบาลเมืองกาญจณบุรี

รร.เทศบาล ๒ (ประชาภิบาล)

2

18 มิ.ย. 56

23

ทต.ทองผาภูมิ

รร.เทศบาลทองผาภูมิ

2

18 มิ.ย. 56

24

ทต.บางกะดี

รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี

2

18 มิ.ย. 56

25

เทศบาลเมืองโพธาราม

รร.เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)

2

18 มิ.ย. 56

26

เทศบาลนครปากเกร็ด

รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖

2

18 มิ.ย. 56

27

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

รร.เทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)

2

18 มิ.ย. 56

28

ทศบาลตำบลหนองแค

รร.เทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณ์

2

18 มิ.ย. 56

29

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

รร.เทศบาลวัดดอนไก่ดี   (สังวรจันทสร-ราษฏรวิทยา)

2

18 มิ.ย. 56

30

เทศบาลนครสมุทรสาคร

รร.เทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)

2

18 มิ.ย. 56

31

เทศบาลเมืองบ้านหมี่

รร.เทศบาลเมืองบ้านหมี่

2

18 มิ.ย. 56

32

อบจ.กาญจณบุรี

รร.บ้านหนองอำเภอจีน

2

18 มิ.ย. 56

33

เทศบาลนครนนทบุรี

รร.นนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต

2

18 มิ.ย. 56

34

เทศบาลตำบลหินกอง

รร.เทศบาลตำบลหินกอง

2

18 มิ.ย. 56

35

เทศบาลตำบลสามง่าม

รร.เทศบาล ๑ วัดลำลูกบัว

2

18 มิ.ย. 56

36

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส

2

18 มิ.ย. 56